Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden XXLGifts BV

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: XXLGifts BV die de opdracht als bedoeld onder b heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling(en) in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaardt en de opdrachtnemer die aanvaarding schriftelijk bevestigd.
 2. Indien het aanbod langs de elektronische weg is aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer de ontvangst van de aanvaarding onverwijld langs de elektronische weg.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
 2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbod baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Prijs

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
 • stijging van de kosten van materialen;
 • stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen en van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
 • invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen;
 • een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 5 Betaling

 1. Indien vooruitbetaling is afgesproken, dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag vóórdat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst een begin maakt te voldoen op de door de opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.
 2. Is betaling op rekening afgesproken, dan dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 6 Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent.
 2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren zaken.
 3. De opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering is slecht een indicatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde zaken totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden, verpanden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.
 3. De opdrachtgever dient de zaken, waarvan de eigendom door de opdrachtnemer wordt voorgehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 8 Overmacht

 1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer die voortvloeien uit de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt zijn ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld;
  b. tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien deze direct of indirect het gevolg zijn van gedragingen van de opdrachtgever;
  c. fouten of problemen die ontstaan zijn na uitvoering van de overeenkomst door gedrag en/of gebruik van derden;
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 3. De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van bedrijfsschade, gevolgschade of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 10 Reclame

 1. De opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. Het indienen van reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 Auteursrechten etc.

 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het intellectueel eigendom.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken.

Artikel 12 Ontbinding en opschorten

 1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of niet voldoende is.
 1. In geval van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de overeenkomst met directe ingang zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die al zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte materialen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter.
 3. Partijen kunnen schriftelijk een ander vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.

Artikel 14 Retourbeleid

Retourbeleid voor relatiegeschenken:
 
Wij bij XXLgifts begrijpen het belang van tevreden klanten en streven ernaar om ervoor te zorgen dat u volledig tevreden bent met uw relatiegeschenk aankoop. Hieronder vindt u ons retourbeleid voor relatiegeschenken:
 
 1. Defecte producten: Als u een defect relatiegeschenk ontvangt, neem dan binnen 2 werkdagen na ontvangst contact met ons op via info@xxlgifts.com en wij zullen u voorzien van een passende oplossing.
 2. Onjuiste personalisatie: Als wij een relatiegeschenk personaliseren met onjuiste informatie, neem dan binnen 2 werkdagen na ontvangst contact met ons op via info@xxlgifts.com en wij zullen u voorzien van een passende oplossing.
 3. Annuleringen: Als u uw relatiegeschenk bestelling wilt annuleren, neem dan binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met ons op via info@xxlgifts.com. Als uw bestelling nog niet is gepersonaliseerd of verzonden, zullen wij uw bestelling annuleren. Als uw bestelling al gepersonaliseerd of verzonden is, kunnen wij uw annulering niet accepteren.
 4. Retourzendingen: Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw relatiegeschenk, neem dan binnen 2 werkdagen na ontvangst contact met ons op via info@xxlgifts.com om ons op de hoogte te stellen van uw retourzending. Houd er rekening mee dat de kosten van de retourzending voor uw rekening zijn. Het product moet worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking en in ongebruikte staat. Zodra wij het geretourneerde product hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen wij een restitutie verwerken.
 5. Geen retour mogelijk: Vanwege de aard van gepersonaliseerde relatiegeschenken kunnen wij geen retourzendingen accepteren als het product niet defect is of juist gepersonaliseerd is.
 
Wij streven ernaar om u de beste klantervaring te bieden en zullen ons best doen om aan uw retourbehoeften te voldoen. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over ons retourbeleid voor relatiegeschenken.

 

Stuur ons een bericht